گزارش تصویری نما دو از سومین اختتامیه جشنواره ایده های برتر دانش آموزی

گزارش تصویری نما دو از سومین اختتامیه جشنواره ایده های برتر دانش آموزی