• 1545

    باشگاه کارآفرینان نوجوان

  • 1544

    باشگاه کارآفرینان نوجوان در مشهد

باشگاه کارآفرینی نوجوانان

باشگاه کارآفرینی نوجوانان با هدف افزایش کارآفرینی در جامعه و آشنایی از مقطع نوجوانان با همکاری دو وزارت کار و وزارت آموزش پرورش برگزار میشود در دو رده سنی ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال برنامه ریزی شده و برگزار می گردد .

پیشرفت باشگاه کارآفرینان نوجوان

انتخاب دانش آموزان

تایید مواد آموزشی

توافق های نهایی

طراحی متد آموزشی

گزارش باشگاه کارآفرینان نوجوان در مشهد

باشگاه کارآفرینان نوجوان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز رشد کارآفرینی آموزش و پرورش(مرکاپ) برگزار شد.

ثبت نام

سامانه ثبت نام دانش آموزن

ثبت نام

سامانه ثبت نام رهیار ها